Načítám…

Obchodní podmínky

Spolku VAŠE LIGA, z.s. se sídlem Pískařská 2075/1, Praha 4, 143 00 identifikační číslo: 26581353 zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 19512 (dále jen „VAŠE LIGA“) pro účast na námi pořádaných aktivitách a úhrady členských příspěvků prostřednictvím on-line rozhraní na internetové adrese www.vaseliga.cz, a to v souladu se stanovami a ustanovením § 253 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 1. Uživatelský účet

  1. Na základě Vaší registrace provedené na webové stránce www.vaseliga.cz (dále jen „web“) provedeme schválení této žádosti, a vyrozumíme Vás o tom informativním emailem o potvrzení registrace a vytvoření účtu (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Do svého uživatelského účtu se dostanete prostřednictvím webu. Ze svého uživatelského účtu můžete provádět úhrady příslušných členských příspěvků za zvolené aktivity, a to v souladu s rozhodnutím výboru VAŠÍ LIGY, který stanoví jejich výši.
  3. Při registraci na webové stránce jste povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jste povinni při jakékoli jejich změně aktualizovat. Údaje, které o Vás budeme evidovat v uživatelském účtu budou považovány za správné.
  4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailem) a heslem.
  5. Uživatelský účet nejste oprávněn poskytnout k užívání třetím osobám.
  6. Uživatelský účet můžete kdykoli zrušit, přičemž toto bude považováno za písemnou žádost o zrušení členství ve VAŠÍ LIZE v souladu s čl. 5. stanov. Pokud si přejete členství zachovat, informujte nás o tomto alespoň e-mailem bez zbytečného odkladu po zrušení uživatelského účtu, nebo ještě lépe předtím.
  7. Berete na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Nedostupnost uživatelského účtu nemá vliv na členská práva vyplývající ze stanov.
 2. Služby zajišťované pro členy

  1. Zajišťujeme pro Vás možnost účasti na různých sportovních akcích dle aktuální nabídky obsažené na webu, či jinak oznámené členům.
  2. Zajišťujeme pro Vás možnost účasti v kategorizovaných soutěžích jednotlivých sportů, zprostředkováváme kontakty na další členy dle vybraných kategorií a dále zabezpečujeme provoz rozhraní, v němž je možno sledovat a vyhodnocovat výsledky jednotlivých sportovních kategorií. Dále VAŠE LIGA pro své členy zajišťuje koordinaci a podporu shora uvedených aktivit, jakož i další činnosti, vyplývající ze stanov.
  3. Nezaručujeme a neodpovídáme za dostupnost, kapacitu ani ceny jednotlivých sportovišť. Jakkoli vyvíjíme úsilí k zajištění výhodnějších než standardních podmínek v některých partnerských sportovištích pro své členy, tak poskytnutí cenového zvýhodnění je nenárokové a závisí na rozhodnutí provozovatele příslušného sportoviště.
  4. Upozorňujeme, že NEJSME provozovatelem žádného sportoviště. S ohledem na tuto skutečnost neodpovídáme za újmu, která Vám může vzniknout při sportovních aktivitách provozovaných na sportovištích jiných provozovatelů. Protože jste rozumní a víte, že při sportu se může přihodit kde co, tak i pokud by Vám nárok na náhradu škody náležel, tímto se jej v zákonem povoleném rozsahu vzdáváte. Toto samozřejmě neplatí, pokud bychom Vám škodu způsobili úmyslně.
  5. Sportovní či jiné akce které sami pořádáme se vždy řídí samostatnými podmínkami, které jsou součástí přihlášky na konkrétní akci. Není-li v konkrétní přihlášce uvedeno jinak, nejsme nikdy v pozici pořadatele zájezdu či jiném obdobném postavení. Účast na akci si zajišťujete samostatně a VAŠE LIGA pouze koordinuje účast jednotlivých členů na příslušné akci. S ohledem na uvedené neodpovídáme za újmu, která Vám může na akcích, které pořádáme vzniknout. Protože jste rozumní a víte, že při sportu se může přihodit kde co, tak i pokud by Vám nárok na náhradu škody náležel, tímto se jej v zákonem povoleném rozsahu vzdáváte. Toto samozřejmě neplatí, pokud bychom Vám škodu způsobili úmyslně.
  6. Na účast na jakékoli akci, kterou pořádáme NEMÁTE nárok, přičemž se ale zavazujeme Vaši žádost o účast na akci bezdůvodně neodmítnout (důvodem pro odmítnutí může být zejména nedostatečná kapacita, neuhrazení stanovených členských příspěvků nebo Vaše nevhodné chování na některé z našich předchozích akcích).
  7. Zajišťujeme pro Vás možnost úhrady členských příspěvků, jakož i přihlašování k jednotlivým sportovním aktivitám, které pořádáme přes online platformu obsaženou na webu.
  8. Upozorňujeme, že přihlašování k účasti v organizovaných sportovních soutěžích, jakož i účast na pořádaných akcích je omezena pro členy VAŠÍ LIGY. Jde tedy o zajišťování účelu spolku pro své členy, nikoli o prodej zboží či služeb veřejnosti (spotřebitelům).
  9. Jakýkoli Váš požadavek bude považován za potvrzený až v případě, kdy bude taková žádost výslovně potvrzena emailem (email potvrzující přijetí požadavku není dostačující).
  10. Jakékoli náklady, které Vám vzniknou v souvislosti s účastí a členstvím ve VAŠÍ LIZE zejména náklady na úhradu konkrétních sportovišť, sportovních pomůcek a vybavení atd., nejsou-li výslovně pokryty konkrétním členským příspěvkem, v němž byla konkrétní položka přesně uvedena, si hradíte sami.
 3. Úhrada členských příspěvků

  1. Členské příspěvky můžete hradit následujícími způsoby:
   1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100034821/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s.
   2. bezhotovostně platební kartou přes web (platební brána).
  2. Výše členských příspěvků se může měnit a jejich výše je stanovována výborem VAŠÍ LIGY.
  3. Členské poplatky pro účast na některých sportovních aktivitách můžete hradit nastavením automatické měsíční platby kartou (platební brána) či stržením z elektronické peněženky.
   1. Tyto platby budou automaticky pokračovat každý měsíc až do vašeho odhlášení z dané aktivity.
   2. Výše poplatků za dané aktivity je vždy aktuálně uvedena v Ceníku na webu.
  4. Neuhrazení členského příspěvku může vést k Vašemu vyloučení z VAŠÍ LIGY
 4. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Vvtvořením uživatelského účtu souhlasíte s tím, abychom Vaší e-mailovou adresu použili pro zasílání obchodních sdělení našich obchodních partnerů. Vždy se pokoušíme Vás oslovovat pouze s nabídkami, které sami považujeme za zajímavé a Vaše data za shora uvedeným účelem nikomu dalšímu nedáváme. Nicméně pokud by se Vám zasílané nabídky nelíbily, můžete tento svůj souhlas kdykoli odvolat.
  2. Při provozu webu používáme cookies, aby Vaše práce s webem byla jednodušší. Tímto tedy udělujete souhlas s ukládáním tzv. cookies do svého počítače. Neovlivní-li to funkčnost uživatelského účtu a používání webu, tak i tento souhlas můžete kdykoli odvolat (více o cookies zde).
 5. Zpracování osobních údajů

  1. VAŠE LIGA je správcem Vašich osobních údajů a zpracovává následující osobní údaje:
   1. Jméno a příjmení
   2. Datum narození (pro správné zařazení do kategorie)
   3. Pohlaví (pro zařazení do správné kategorie)
   4. Email (pro kontaktování organizátorem a spoluhráči)
   5. Telefon (pro kontaktování organizátorem a spoluhráči)
   6. Fotografie (pro rozpoznání spoluhráči při zápasech – nahrání je dobrovolné a souhlas s použitím fotografie lze kdykoli odvolat)
   7. Město, kde chce hráč hrát ligu (pro správné zařazení do ligy)
  2. Osobní údaje uvedené v bodě 1 (vyjma fotografie) je nutné zpracovat za účelem organizace lig a akcí. Tyto údaje budeme zpracovávat do přijetí žádosti o zrušení Vašeho uživatelského účtu nebo členství ve VAŠÍ LIZE. Tyto údaje nelze vymazat dříve z důvodu možnosti opětovného zahájení aktivního hraní ligy a zařazení na základě historických výsledků (vyjma fotografie).
  3. Po uplynutí lhůty v odst. 2 můžete kdykoli požádat o výmaz údajů, a to například zasláním emailu nebo dopisu na naše kontaktní údaje vaseliga@vaseliga.cz
  4. Vaše osobní údaje zpracováváme sami, ovšem s ohledem na funkcionality webu mohou Vaše osobní údaje pro nás zpracovávat také tito zpracovatelé:
   1. Webový servis Company s.r.o.
   2. Facebook
   3. Google
   4. GoPay
   5. Seznam
  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:
   1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
   2. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
   3. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
   4. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (v případech, kdy zpracování není nutné proto, abyste mohli využívat aktivit, které organizujeme),
   5. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 3.4.2020